CONTACTUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***LGT (별정) 요금제***

 

 

 

  마이콘도 요금제

 

   

※ 전국 12곳의 한화 콘도를 마이콘도 이용가로 24박까지 숙박 가능(평일, 휴일 연휴 모두 포함)
※ 부대시설(워터피아, 스프링돔 등) 10~20% 할인
※ 객실이용은 39평형 이하 1일 숙박 기준