CONTACTUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  멤버십 서비스

 

 

 

 

 

 멤버십

 

  

 

LGT고객 누구나 요금제와 관계없이 신청가능하며, 실사용자 명의로 1인당 1매의 카드를 발급 받으실 수
   있습니다.

유효기간 연회비는 없습니다.

신청방법 : LGT 전국 지점및 대리점레서 신청 가능
       휴대폰 114를 통해 가입신청 가능