CONTACTUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LGT별정 추천부가서비스

 

 

 

 

 

 부가서비스

  

 

* 정보이용료 및 기타 통화료(인터넷 직접 접속, 뱅크온 등)별도 *데이터 요금제 간 중복 가입 불가
* 가입제한 대상 : PDA 및 무선모뎀* OZ 휴대폰 가입자 : 안심 정액 데이터 가입 불가
* 별정 청소년 요금제 가입자 : 안심 정액 데이터 및 데이터 일정액제 가입불가